ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების სერვისები

SDSC თავისი ინოვაციური და ექსპერტული სერვის შეთავაზებით მხარს უჭერს ჩვენი დამკვეთების განვითარების საჭიროებებს უზრუნველყოფს რა მათ მიერ ბიზნესის პასუხისმგებლიანი, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გზით წარმოებას, რაც ამავდროულად შესაბამისობაშია ეროვნულ და საერთაშორისო საკანონმდებლო მოთხოვნებთან და ინდუსტრიის საუკეთესო სტანდარტებთან. SDSC რეგულარულად შეისწავლის და აანალიზებს როგორც სამართლებრივ, ისე მორალურ ვალდებულებებს, რაც ეკისრებათ ჩვენს დამკვეთ ორგანიზაციებს და იყენებს ჩვენი სპეციალისტების ექსპერტულ ცოდნას რათა დავეხმაროთ ჩვენს დამკვეთებს გაიგონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები და მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება.

ჩვენი სერვისების შეთავაზება იყოფა შემდეგ მიმართულებებად:

https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/08-min.jpg
საფრთხის წყაროების შემოწმება გაზომვა და მონიტორინგი
 • ქვემოთ ჩამოთვლილი საფრთხის წყაროების შემოწმება, გაზომვა და მონიტორინგი: ხმაური, ვიბრაცია, მტვერი, განათება, ტემპერატურა (კომბინირებული პარამეტრები სამუშაო გარემოს ტემპერატურის განსასაზღვრად).
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/04-min.jpg
ობიექტის/საწარმოს შემოწმება/ინსპექტირება
 • ობიექტის/საწარმოს შემოწმება და რეკომენდაციები გამოსასწორებელი ღონისძიებების შესახებ, როგორც ქცევის უსაფრთხოების კუთხით ასევე საწარმოო/სამშენებლო პროცესების (ტექნიკა, დანადგარების ოპერირებისა და შეკეთების პროცესები) უსაფრთხოების კუთხით.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06.jpg
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება
 • ავარიული გასასვლელების მონიშვნა, სწავლების ჩატარება, შეკრების ადგილების მოწყობა, პირველადი დახმარების ყუთების განლაგება, საგანგებო სიტუაციებში თანამშრომელთა უფლება მოვალეობების გაცნობა თანამშრომელთათვის.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-15.jpg
საწარმოო უბედური შემთხვევების მოკვლევა
 • პირდაპირი და სისტემური მიზეზების კვლევა და ანგარიში.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/06-min.jpg
ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობების სწორად გამოყენება
 • ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობების სწორად გამოყენება მოვლა და შენახვის სასწავლო ტრენინგები (სპეც.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/6-1.png
ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების სწავლება ორგანიზაციებისთვის
 • საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათისა, სტრუქტურის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით, სწავლების (ტრენინგების) მოდულების შემუშავება.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
სახანძრო უსაფრთხოების მართვა
 • ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის შემუშავება და განხორციელება.
 • ხანძარსაწინააღმდეგო კრიტიკული აღჭურვილობის იდენტიფიკაცია და განაწილება.
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-13.jpg
ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება
 • შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავება და პრაქტიკული რეკომენდაციები მისი ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.
 • საწარმოო გარემოს ფიზიკური, ქიმიური, და ბიოლოგიური ფაქტორების შემოწმება, გაზომვა და შეფასება. ჩეკლისტების შექმნა და ინსპექტირების გეგმა გრაფიკების შედგენა.
 • ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხის იდენტიფიცირება და რისკის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შეფასების დოკუმენტების მომზადება.
 • სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები და პროფესიული დაავადებების შემთხვევების მოკვლევის აღრიცხვისა და მოხსენების სტრუქტურის ჩამოყალიბება.
 • საწარმოს სიდიდის, დასაქმებულთა რაოდენობის, სამუშაო პირობების, საფრთხის ხარისხის, ხასიათისა და სტრუქტურის და შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით, სწავლების (ტრენინგების) მოდულების შემუშავება.
 • სამაშველო გეგმა შემუშავება მაღლივი სამუშაოებისათვის.
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177