გარემოს დაცვის და სოციალური სერვისები

SDSC თავისი ინოვაციური და ექსპერტული სერვის შეთავაზებით მხარს უჭერს ჩვენი დამკვეთების განვითარების საჭიროებებს უზრუნველყოფს რა მათ მიერ ბიზნესის პასუხისმგებლიანი, ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გზით წარმოებას, რაც ამავდროულად შესაბამისობაშია ეროვნულ და საერთაშორისო საკანონმდებლო მოთხოვნებთან და ინდუსტრიის საუკეთესო სტანდარტებთან. SDSC რეგულარულად შეისწავლის და აანალიზებს როგორც სამართლებრივ, ისე მორალურ ვალდებულებებს, რაც ეკისრებათ ჩვენს დამკვეთ ორგანიზაციებს და იყენებს ჩვენი სპეციალისტების ექსპერტულ ცოდნას რათა დავეხმაროთ ჩვენს დამკვეთებს გაიგონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები და მოახდინონ შესაბამისი რეაგირება.

ჩვენი სერვისების შეთავაზება იყოფა შემდეგ მიმართულებებად:

https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/4.jpg
გარემოსა და სოციალური საკითხების შესწავლა და შეფასება
 • გარემოს საწყისი მაჩვენებლის (ე.წ. ბეისლაინი) შესწავლა (გეოლოგია, ნიადაგები, ლანდშაფტი, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ეკოლოგია, ჰაერის ხარისხი, ხმაური, კულტურული მემკვიდრეობა
 • სოციალური საწყისი მაჩვენებლის (ე.წ. ბეისლაინი) შესწავლა (დემოგრაფია, ჯანმრთელობა, მიწათსარგებლობა, დასაქმება და გარემო პირობები, ინფრასტრუქტურა და სერვისები)
 • ბუნებრივ-სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 • მშენებლობისას გარემოსა და სოციალური საკითხების მართვის გეგმები
 • ოპერირებისას გარემოსა და სოციალური საკითხების მართვის გეგმები
 • მიწის შესყიდვა, ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებლად სხვა ადგილას გადაყვანის გეგმები
 • გარემოსა და სოციალური რისკების შეფასება და მათი დაძლევის გეგმები
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/08/05-min-res.jpg
ლიცენზირება, ნებართვები და სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობა
 • გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა
 • წყალაღებისა და წყალჩაშვების ნებართვები
 • ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების დადგენა
 • ნარჩენების მართვის გეგმა და ნებართვები
 • ხე-ტყის აღწერა, ჭრის ნებართვები, საკომპენსაციო დარგვების გეგმა
 • მინერალური წიაღისეულის მოპოვების ნებართვები
 • რეკულტივაციის გეგმები
 • ყოველწლიური ანგარიშები (წყალი, ჰაერი, ნარჩენები, მინერალური წიაღისეული)
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/08/07-min-res.jpg
ბუნებრივ-სოციალური მონიტორინგი, ნიმუშების აღება და გაზომვა
 • ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგი
 • ჰაერში გაფრქვევების მონიტორინგი
 • ხმაურისა და ვიბრაციის მონიტორინგი
 • ეკოლოგიური მონიტორინგი (დაცული სახეობები, ჰაბიტატის კვლევა, ინვაზიური სახეობები)
 • დაბინძურება და გასუფთავება
 • მეთანის მონიტორინგი ნაგავსაყრელებზე
Man in an office throwing plastic bottle into recycling bin
ნარჩენების მართვა
 • ნარჩენების მართვის გეგმები და პროცედურები
 • სახიფათო ნარჩენების მართვა
 • ნარჩენების აღწერა
 • ნარჩენების მინიმიზაციის სტრატეგიები
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/1.jpg
აუდიტი და ინსპექტირება
 • ბუნებრი-სოციალურ რეგულაციებთან შესაბამისობა
 • საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობა
 • ნარჩენების მართვა, დაბინძურების პრევენცია
 • ბუნებრივ-სოციალური მართვის სისტემა
 • ISO 14001/45001 მოთხოვნებთან შესაბამისობა
 • ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემო
 • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს მოთხოვნებთან შესაბამისობა
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/2.jpg
ეფექტურობა და მდგრადობა
 • მდგრადობის შეფასება
 • ენერგოეფექტურობის შეფასება
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/5.jpg
ISO სტანდარტების დაწესება და განვითარება ორგანიზაციის შიგნით
 • ISO 14001 - გარემო
 • ISO 9001 - ხარისხი
 • ISO 45001 - ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
https://sdsc.ge/wp-content/uploads/2019/07/7.jpg
სასწავლო კურსები და ტრენინგი
 • გარემოსა და სოციალური საკითხების ზოგადი აღქმადობა
 • ნარჩენების მართვა
 • დაბინძურების აღკვეთა
 • მიწის მართვა
 • ნარჩენი და ინერტული მასალის მართვა
 • ნავთობის დაღვრაზე რეაგირება და დასუფთავება
 • დასაქმებულთა შრომითი ურთიერთობები
 • გარემოსა და სოციალური მენეჯმენტის სისტემა
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177
ჩვენი მისამართი
მიხეილ თამარაშვილის გამზირი 13/17, თბილისი 0177